GẶP GỠ IDOL ẢO

AI, AILYNN

NGÀY SINH

Sunday 1, OCTOBER 2000

NHÓM MÁU

AB

GIÁ TRỊ LỢI ÍCH, TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA IDOL ẢO

DẪN ĐẦU TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ TRONG NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÁC NHAU

HƯỚNG ĐẾN METAVERSE

CHÚNG TÔI LÀ PLUSC.AI

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

WHO IS
METAVERSE HUMAN?

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

WHY CHOOSE
SIA BANGKOK SERVICES?

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

VIRTUAL INFLUENCER AGENCY แห่งแรกในไทย ให้บริการ VIRTUAL INFLUENCER เพื่อใช้ในธุรกิจเสมือนจริง ตอบรับแนวคิดโลก METAVERSE ที่สร้างสรรค์ทุกอย่างได้บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์

FOLLOW US